PRVKY ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SÍDELNOM PROSTREDÍ AKO OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ADAPTÁCIA NA ZMENY KLÍMY

Galéria

PRVKY ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SÍDELNOM PROSTREDÍ AKO OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ADAPTÁCIA NA ZMENY KLÍMY.

Streda 8.3.2023, vestibul 8.00 - 20.00 h, Divadlo Púchov

VÝSTAVA. Prvky zelenej infraštruktúry pôsobia na svoje okolie celým komplexom pozitívnych účinkov, ktoré taktiež zmierňujú dopad zmeny klímy. Poskytujú ľuďom rôzne formy úžitku a prospechu (zvyšujú vlhkosť ovzdušia, poskytujú tieň, znižujú hluk, prašnosť a výkyvy teplôt, podporujú regeneráciu organizmu, prispievajú k vzdelávaniu, zlepšuje životné prostredie a podmienky pre adaptáciu na zmenu klímy, rekreáciu...). Tieto riešenia sú obzvlášť dôležité v mestskom prostredí aj pre zlepšenie zdravotného stavu mestského obyvateľstva. Zelená infraštruktúra môže poskytnúť alternatívu k štandardným sivým riešeniam alebo ich môže dopĺňať.

Výstavu odborne a graficky spracovali pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia.

Výstava bude trvať do 27.3.2023, vstup voľný.

Dĺžka podujatia: 30 minút

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.