PREVÁDZKOVÝ PORIADOK AMFITEÁTER

 

Prevádzkový poriadok – AMFITEÁTER ILONKA Púchov

 

                                                §1 Úvodné ustanovenia

 

a)    Púchovská kultúra, s.r.o. Púchov, /ďalej len PK/ je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou.

b)    PK je kultúrnym, výchovným a osvetovým zariadením so všeobecným zameraním, zabezpečujúcim osvetovú činnosť, ktorá aktívne vytvára podmienky pre tvorivé kultúrne aktivity občanov, napomáhajúcim cieľavedomému rozvoju kultúry a osvety na základe záujmov a potrieb občanov, uspokojujúcim a podnecujúcim kultúrne záujmy občanov, ktoré sprostredkúva umelecké hodnoty a organizuje kultúrny a spoločenský život občanov v podmienkach miest a obcí.

c)    Tento prevádzkový poriadok je  spracovaný s cieľom vymedzenia obsahu náplne činnosti zariadenia a podmienok jeho užívania za dodržania zásad ochrany majetku.

d)    Prevádzkový poriadok PK je dňom účinnosti záväzný pre všetkých zamestnancov PK a pre osoby, ktoré z akéhokoľvek dôvodu využívajú  zariadenie: amfiteáter, ktorý je  bližšie vymedzený v § 3.

 

§2 Organizácia a riadenie

 

a)      Tento prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá užívania zariadenia- amfiteátra.

b)      Za prevádzku zariadenia  je zodpovedný  riaditeľ PK.

c)     V jeho neprítomnosti  ho zastupuje ním  poverený  zamestnanec PK.

d)     Riaditeľ zaisťuje, aby využívanie zariadenia bolo v súlade s jeho určením a pri jeho užívaní boli 

         zaistené záujmy mesta.

e)    Riaditeľ je povinný najmä:

-       organizovať časový rozvrh využívania zariadenia na základe záujmu občanov a  požiadaviek  mesta,

-       zaisťovať prevádzkyschopnosť amfiteátra  v spolupráci so zástupcami mesta a PK.

-        zaisťovať ochranu majetku  a dodržiavanie bezpečnostných a hygienických  predpisov.       

 

§3 Hospodárenie, hnuteľný a nehnuteľný majetok

 

a)    PK je obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Púchov. Vlastníkom  zariadenia  je Mesto Púchov. Prevádzkovateľom zariadenia je PK. 

b)     Zariadením sa myslí nehnuteľný a hnuteľný majetok vo vlastníctve  Mesta Púchov.

-        Stavba  amfiteátra   postavená na parcele KNC č. 1890/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 181m2 so všetkými súčasťami a príslušenstvom stavby .

-       Pozemky, parcela KNC č. 1890/6 zastavaná plochy a nádvoria o výmere 181m2 a parcela KNC č. 1890/5, ostatná plocha o výmere 181m2. evidované na LV č. 1 , všetko  katastrálnom území Púchov.

-       Hnuteľné veci tvoriace zariadenie amfiteátra 

c)    Mesto Púchov odovzdalo zariadenie  do užívania  PK na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu dňa: 18.8.2022. V lehote do 15.10.2022 uzatvoria mesto Púchov a PK riadnu nájomnú zmluvu, na základe ktorej bude PK zariadenie užívať  a v ktorej budú vymedzené práva  a povinnosti zmluvných strán.   

 

§4 Materiálno – priestorové podmienky

 

a)     Vstup do areálu Amfiteátra je možný cez miestne komunikácie , resp. lesný chodník . Vjazd je povolený len motorovým vozidlám zamestnancov mesta, resp. organizátor podujatia, účinkujúcim a zásobovaniu počas zabezpečovania podujatia .

b)    Kapacita amfiteátra je 400 miest na sedenie. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť počas trvania podujatia potrebný počet mobilných toaliet s tečúcou vodou pre mužov a ženy. Usporiadateľ zabezpečuje mobilné toalety na základe predpokladaného maximálneho počtu divákov na jednotlivú akciu.

c)     Priestory amfiteátra nie sú napojené na verejný vodovod . K dispozícii je elektrická energia a tiež elektrické vonkajšie zásuvky. Zberné nádoby a vývoz komunálneho odpadu zabezpečí prevádzkovateľ taktiež počas a po skončení kultúrneho podujatia.  

 

§5 Podnájom  priestorov a ich užívanie tretími osobami

 

 Zariadenie alebo jeho časť , môžu byť prenechaná do dočasného ( krátkodobého) užívania tretej starne a to v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom za odplatu a po splnení tu stanovených podmienok.

a)     Jednorázová akcia, podujatie 

-       V prípade využitia priestorov amfiteátra  /treťou stranou/ na jednorazovú akciu, podujatie - záujemca uhradí  stanovený poplatok   prevodným príkazom na účet PK

 /alebo podľa dohody/  po ukončení podujatia a to vo výške podľa predpokladaného trvania užívania  priestorov uvedeného v žiadosti.

-       Zároveň je žiadateľ povinný zložiť zálohu za prípadne vzniknuté škody vo výške  100 EUR. Záloha bude užívateľovi vrátená po riadnom prevzatí priestorov zamestnancom PK  a pri dodržaní povinností stanovených §6.

 

b)    Dlhodobý prenájom

V prípade záujmu o dlhodobý podnájom ( viac ako 10 kalendárnych dní v mesiaci )   prípadne pravidelný podnájom tento bude riešený osobitnou dohodou .

 

§6 Cena za poskytované služby a za prenájom priestorov

 

Ceny za poskytované služby spojené s užívaním zariadenia a za jeho užívanie alebo podnájom  sú uvedené v  platnom  cenníku .

 

§7 Povinnosti návštevníkov a užívateľov amfiteátra:

 

a) Povinnosti návštevníkov a užívateľov amfiteátra:

-       Pri návšteve  podujatí organizovaných v priestoroch amfiteátra  a pri využívaní  služieb poskytovaných PK majú návštevníci povinnosť riadiť sa pokynmi na to oprávnených osôb, ako aj  osobitnými pravidlami využívania konkrétnych služieb, o ktorých budú ústne oboznámení.

-       Je zakázané odkladanie osobných vecí (peniaze, mobil, iné cennosti, odev), nákupov a pod. v priestoroch amfiteátra bez dozoru. Za prípadné straty nenesie PK zodpovednosť.-

-       Je zakázané odstraňovanie,  premiestňovanie, znehodnocovanie , pozmeňovanie a vynášanie akýchkoľvek zastavaných a mobilných zariadení a iných predmetov, ktoré sa nachádzajú v areáli amfiteátra.

-       Zakázané je akékoľvek poškodzovanie zariadenia , jeho súčastí a príslušenstva .

-       V záujme udržiavania príjemného a kultúrneho prostredia sú návštevníci povinní zachovávať poriadok a čistotu, vyvarovať sa správania, ktoré by narušilo jeho pokojné užívanie alebo účel, ktorému má slúžiť.

-       Deti mladšie ako 10 rokov musia byť v sprievode a pod trvalým dozorom rodičov alebo inej dospelej osoby.

-       Návštevníci sú oprávnení pohybovať sa v areáli Amfiteátra len v priestoroch vyhradených pre     

návštevníkov.

-       Návštevníkom je zakázaný vstup do akýchkoľvek iných priestorov, ktoré nie sú vyhradené návštevníkom.

-       Predmety nájdené v priestoroch Amfiteátra je nálezca povinný odovzdať zamestnancovi PK ( prevádzkovateľa ), ktorý  urobí úkony smerujúce k zisteniu vlastníka a odovzdaniu nálezu do rúk vlastníka.

-       Vstup do priestorov Amfiteátra môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by narušila alebo mohla narušiť poriadok a bezpečnosť, resp. ich správanie je v rozpore so spoločenskými normami správania sa.

-        Z priestorov Amfiteátra môže byť bez vrátenia vstupného vykázaný návštevník, ktorý napriek upozorneniu poruší ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku alebo neuposlúchne pokyny osôb zodpovedných za udržanie poriadku.

-       Návštevníci sú povinní správať sa v priestoroch Amfiteátra spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo iným spôsobom neznehodnocuje majetok Amfiteátra.

-       Návštevníci sú povinní udržiavať v priestoroch Amfiteátra čistotu a poriadok.

-       Pri usporiadaní akýchkoľvek kultúrnych alebo ostatných spoločenských akcií je nutné dbať na pokyny usporiadateľa. Na Amfiteáter sa primerane vzťahujú ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Púchov č. 12/2019 o využívaní verejných priestranstiev na území mesta Púchov.

-       Okrem obmedzení vyplývajúcich z predmetného Všeobecne záväzného nariadenia a zo všeobecne záväzných právnych predpisov je v areáli Amfiteátra zakázané:

1.1. donášať alkoholické a iné návykové látky,

1.2. manipulovať s otvoreným ohňom (pokiaľ to nie je dopredu povolené, napríklad vzhľadom na druh podujatia), výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliami a inými predmetmi ohrozujúcimi zdravie a bezpečnosť,

 1.3. jazdiť po areáli Amfiteátra na bicykli, kolieskových korčuliach alebo skateboardoch,

1.4. rušiť predstavenie alebo podujatie nevhodným chovaním, ktoré je v rozpore so zásadami slušného správania, alebo ohrozovať bezpečnosť a zdravie ostatných návštevníkov amfiteátra,

 1.5 vstupovať do areálu pod vplyvom alkoholických nápojov a iných návykových látok,

1.6. preliezať oplotenie, vstupovať a zdržiavať sa v areáli amfiteátra mimo konania predstavení. Podujatí používať lavičky na ležanie alebo prespávanie a pod.,

 1.7. poškodzovať objekt areálu, jeho súčasti a zariadenia,

1.8. používať netypizované a odborne nepreskúšané elektrické spotrebiče, otvárať rozvodné skrine, vykonávať opravy elektrických zariadení ako aj akékoľvek neodborné zásahy do elektrických zariadení.

b) Užívatelia a podnájomcovia   sú  navyše povinní:

-       užívať zariadenie  šetrne, neplytvať energiami (elektrika)

-       vzniknuté poškodenie na majetku a zistené závady ihneď nahlásiť riaditeľovi PK

-       uhradiť bezodkladne škody, ktoré vzniknú počas užívania, resp. podnájmu

-       opustiť priestory, resp. ich odovzdať zamestnancom PK v stave, v akom ich prevzal,  čisté, upratané a uzamknuté, a to bezodkladne po skončení podujatia alebo najneskôr  v najbližší pracovný deň

-       Organizovanie akcie si zabezpečuje užívateľ alebo podnájomca vo vlastnej réžii, zároveň  počas akcie zodpovedajú za dodržiavanie protipožiarnych predpisov, bezpečnosť a zdravie účastníkov, nočný pokoj a verejný poriadok podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

                                               §8 Záverečné ustanovenia

 

a)     Vstupom do priestoru Amfiteátra vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto Prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.

b)     Návštevník, ktorý svojím správaním poruší tento Prevádzkový poriadok, môže byť z priestoroch Amfiteátra vykázaný: prevádzkovateľom, usporiadateľom podujatia alebo príslušníkom Mestskej polície. Za porušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Púchov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov môže byť podľa miery porušenia uložená sankcia podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch)

c)      Mesto ani Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním tohto prevádzkového poriadku a tiež pokynov zodpovedných  zamestnancov a všetky škody spôsobené správaním a konaním návštevníkov v rozpore s týmto Prevádzkovým poriadkom budú vymáhané podľa platných právnych predpisov SR. .

  

            Tento Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom: 19.8.2022

                                                                                        

Konateľ: Mária Balážová,v.r.

Konateľ: Eva Masláková,v.r.

                                                                                                                                     

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.